Rezervace

Podmínky

 

 1. Půjčování osobních motorových vozidel je v souladu s příslušnými ustanoveními o. z. zejména § 257-261.
 2. Denní sazba
  Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu vozu, překročení této doby o více než 1 hodinu je účtována další denní sazba. Minimální účtovaná doba pronájmu vozidla je 24 hodin.
 3. Vratná kauce
  Vratná kauce bude vybrána v hotovosti před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, další ujeté kilometry nad denní či měsíční limit kilometrů,…).
  Vratná kauce se nevztahuje na náhradní vozy.
 4. Podmínky objednávky (požadované doklady)
  Vozidla se půjčují osobám starším 21 let:
  Fyzickým osobám
  - občanský průkaz
  - řidičský průkaz
  - potvrzení o zaměstnání (nebo předložení pracovní smlouvy, výplatního lístku..)  Právnickým osobám
  - živnostenský list
  - výpis z obchodního rejstříku
  -  objednávka, která musí být opatřena razítkem organizace a podpisem pracovníka, který podle vnitřních předpisů je oprávněn objednávku podepsat
  - řidičský a občanský průkaz řidiče.
 5. Nájemní smlouva
  Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.
  Pokud je vozidlo pronajato na delší období než jeden měsíc, je pronájem vozu do konce kalendářního měsíce splatný ihned při podpisu smlouvy a na další měsíc vždy k stejnému datu následujícího daného měsíce.
  Klient je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.
  Klient je povinen vrátit vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
  Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení vozidla nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu zásahové skupiny, která tyto kroky provede bezprostředně na místě. 
  Klient bere na vědomí možnou změnu výše pronájmu vozidla vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, změna DPH atd.
  Podmínky užívání vozu
  Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Klient je povinen při provozu pronajímaného vozu dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu vozidla. Klient nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení. Klient se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí, provádět přepravu osob a nákladu pro cizí potřebu za peněžitou úhradu. Automobil je výhradně užíván na běžných pozemních komunikacích. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Porušení tohoto nařízení se trestá finanční pokutou ve výši 50.000,- Kč. Dále nesmí vůz používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů (přívěsy mohou tahat vozidla vybavená tažným zařízením) či jiných předmětů a provádět na vozidle jakékoliv změny a úpravy.
  Klient je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a jiné věci ve vozidle na viditelném místě a vůz řádně uzamknout. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.
  Vozidla určená k půjčení se předávají zákazníkovi v bezvadném technickém stavu, umytá a vybavená příslušenstvím odpovídajícím předpisům silničního provozu a podrobeny pravidelným kontrolám . Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup.
  Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.
  Při dlouhodobém pronájmu vozidla je klient povinen kontrolovat stav a teplotu chladící kapaliny, oleje a nahuštění pneumatik. Dále je klient povinen přistavit vůz jednou měsíčně ke kontrole technického stavu vozidla, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Pokud doba servisních prací přesáhne 24 hodin, má klient nárok na náhradní vůz po dobu servisu. Pokud vozidlo během nájmu dosáhne určitý počet, stav kilometrů servisní prohlídky určené  výrobcem vozidla, je klient povinen vůz přistavit ke kontrole, pokud tak neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne pronajímateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek užívání vozidla. Zároveň je povinen hradit ujeté kilometry nad měsíční limit za příplatek podle platného ceníku autopůjčovny.
   Vypůjčovatel je povinen  Při vícedenním vypůjčení vozidla musí provádět předepsanou údržbu. Při vrácení vozidla musí být vozidlo v čistém stavu.
  Úmyslné poškození nebo manipulace s tachometrem   (např. jeho vypojení z činnosti) má za následek soudní řízení proti vypůjčovateli vozidla.
  Vypůjčovatel si může nechat provést opravu v hodnotě do 500,- Kč bez souhlasu. K nezbytné opravě vozu v hodnotě nad 500,- Kč je nutný předchozí souhlas firmy ZemanCar. Náklady na opravu musí být řádně doloženy.
  Dojde-li bez viny vypůjčovatele k poruše vozidla a jeho nezpůsobilosti k jízdě, uhradí náklady spojené s přepravou vozu do půjčovny firma ZemanCar.
 6. Pojištění
  V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč) a pojištění proti odcizení vozu (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč). Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které předaly řízení vozidla jiné osobě, nebo bylo-li vozidlo řízeno osobou nerespektující ustanovení odst. 2 § 3 vyhl. MV č. 80/66 Sb.
 7. Nehoda, poškození a odcizení vozidla
  V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen ihned oznámit pronajímateli  škodní událost týkající se pronajatého vozidla, vypsat s dalšími účastníky nehody eurodokument (záznam nehody) a nechat dokument řádně podepsat. Nemůže-li vozidlo pokračovat v jízdě,  musí být zabezpečena jaho úschova před dalším poškozením nebo odcizením (u Policie, v autoservise…)
 8. Omezení v jízdě
  Omezení v jízdě se mohou týkat výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie, Bulharska a Rumunska.
 9. Pohonné hmoty
  Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Vozidla se vždy pronajímají klientovi s plnou nádrží a rovněž klient je povinen vozidlo vrátit s plnou nádrží zpět. Neučiní-li tak, bude klientovi účtován poplatek za nedotankování PHM podle platného ceníku autopůjčovny.
 10. Asistenční služba
  V ceně pronájmu vozidla je zahrnuta asistenční služba, která poskytuje silniční službu včetně mechanika, odtahovou službu a přistavení náhradního vozu do 24 hodin při nehodě nebo závadě Vámi nezaviněné. V případě nehody či závady Vámi zaviněné je asistenční služba účtována podle platného ceníku autopůjčovny.
 11. Sazby za pronájem
  Sazby za pronájem vozidel jsou stanoveny jako ceny smluvní. 
 12. Ochrana osobních údajů
  Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.